آموزش حرفه وفن شهرستان نقده
آموزش مطالب درسی کتابهای حرفه وفن دوره راهنمایی
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم دی ۱۳۸۹ توسط حسین غفوری چیانه |

5- خوشا اندوحی که روحی را به گداختن بپالاید و بدا شکوهی که جان را به سر بر افراختن بیالاید

6- اشک ها بیش از انچه دیده ها را بشوید ، دلها را می شوید

7- پند کسی که ندای اعماق زندگی را بهتر سنیده است  شنیدن دارد0

8- رایجترین بیماری مهلک ، حسرت دیروز ، هراس از فردا و غفلت از امروز است0

9- دریغا که اغلب چون پرندگانی هستیم که پرواز درسپهر بیکران را وا نهاده وخزیدن در کنج قفس را برگزیدیم.

10-نیاز زمینه و وسیله پرواز است نه دست مایه حرص وآز

11-عیبجویی بسیار آسان ا ست کمک به رفع عیوب کار نیکان است

12-آنجا که مداوائی نیست ، چه راهی جز مدارا است

12- جهان مدیون همت های عالی است

14 کینه جویان حاملان دوزخند

15 ای وای بر ممتاز پر ناز

16- ای خوشا قفل سکوت بر دهان نادان

17- هنر سکوت از  " فن بیان "دشوار تر است

18 آنکه با خوبان نسازد ، بگذار تا بسوزد

19- زور تسلیم میکند ولی مسلم نمی سازد

20- کاش مخالفان به جای افشای معایب و نفی همدیگر به اثبات عملی محاسن خویش می پرداختند

21-چاپلوسی زهری است که به صورت عسل افشانده می شود0

22- اشتباه کردن عجیب نیست ، عجیب جبران نکردن آن است ، عجیبتر توجیه کردن اشتباه !

23- پیروزی ، روزی صبرپیشه گانی است که از شکست نمی شکنند0

24- سخن حق و گوش شنوا یکدیگر را خواهند یافت

25- ذخیره مادی برای کسی که ذخیره معنوی ندارد ، وبالی بسش نیست

26- هر بامداد ، شگفتی های تازه ای  مزایدکه می توان با آن از نو زاده شد0

27 ذهن از زبان مدد می گیرد و زبان بر بالهای ذهن می نشیند0

28- خداوند بارها با آدمیان سخن گفته است و اغلب نا شنیده است0

29- واژه ها اغلب رسانه های نارسایند

30- اگر هر چه داریم نثار یاران کنیم بسیار نیستبه شرط آنکه یار باشند

31- انسان درختی است که ریشه در آسمان دارد0

32- اگر گوش هوش داشتیم ، صدای مرگ را هر لحظه نزدیکتر می شنیدیم0

33- وجدان ، نخستین و بهترین و واپسین پیوند ما و آسمان است0

34- با جو زمین جنگیدن آسانتر است تا با جو زمان0

35- عزم جزم ما در راه آرمانها ، دستی است که گنجهای بی پایان در جان ما را آشکار می کند0

36- عدالت ، قبل و بعد و همراه معنویت است و بی آن معنویتی نیست0

37-در خوبی عدالت همین بس که همه ظالمان نیز مصرانه خود را عادل می نمایانند0

38- اولین و آخرین و بر ترین وظیفه حکومت ، بر قراری عدالت است0

39-هیچ نام و یادی ، بی مدد کتاب و قلم بر جای ئنماده و نمی ماند0

40- کتاب خوب حکیمی است که هر گاه بخواهی وقت ملاقات می دهد

41- راست ترین دروغ آن است ، که در اصلاح روابط انسانها به کار آید و دروغترین راست

آن است که کینه و اختلاف ببار آورد0

42- دریغا که دروغ نابود کننده ترین ابزار رایج برای حفظ خود است0

43- بسیاری از آنها که می گویند هر گز دروغ نمی گویند ، دروغ نمی گویند

44- هر دروغ ، دروغهای بسیاری می زاید ولی هر راست ، دروغهای بسیاری را می زداید0

45- دروغ هر چند خود را از بقاء بنمایاند ولی بی گمان مایه "فنا " است

46-قدرت ، اگر از درون و برون مهار نشود ماری زهر آگین میشود که خودی و بیگانه را می گزد

47- آیا دانشی که خود ابزار خود نمایی است بد تر از جهلی که چه بسا مایه فروتنی است ، نیست0

48- چه کم هستند آنان که از سرمایه زبان ، زیان نمی بینند0

49- عدالت را می خواهم اگر چه در آن توسعه نباشد و توسعه را نمی خواهم اگر در آن عدالت نباشد0

50- حمله باید به قصددفاع باشد ، مبادا دفاع به قصد حمله باشد0

51- چه ارباب نابابی است قدرتی که خادم خوبی ها نیست0

52- مال باید انسان را حمال باشد ، نه کعبه آمال0

53زندان اختیاری خوشتر از آزادی اجباری است0

54- آیا خطا نیست که شادی دیگران را بزرگتر از شادی خویش و غم آنان را کمتر از غم خود

می دانیم0

55- همه می دانیم که مسافریم ، امٌا اغلب فراموش می کنیم0

56- برای نیکی کردن هیچ گاه دیر نیست و برای بدی کردن همیشه زود است0

57- آدمی در اوج آسمان هم وام دار زمین است0

58- هر روز فرصتی بی نظیر است که آن را به خطا تکرار می پنداریم0

59- دنیا جاده ای است که ارزش آن در عبور کردن از آن است0

60- جامه آزرم ،شکوه زیبایی را به اوج می رساند0

61- در مسابقه زندگی چه دشوار است داور بی طرف بودن 0

62- اغلب نه نکویان بی عیب اند و نه معیوبان بی حسن 0

63 هر سنگ قبری ، کتاب عبرتی است 0

64- بهترین " دفاع از خود " " اصلاح خود"  است0

65 حادثه ها تازه اند امٌا روحشان تکراری است0

66- زمین ذرهای بیش نیست اما بخاطر انسان بزرگتر از کهکشان است 0

67- درد ، اگر جسم را می الاید ، می تواند جان را بپالاید0

68- چه بسیار باطلی که مرغوب عرضه شده و حقی که بد ارائه می شود0

69- لبخند ، آسانترین راه دشوار نفوذ است0

70- آدمیِ ، ذره کبیر سیری نا پذیر است0

71- چه لغزان است پایه ها و پله های نردبان مقامات دنیوی0

72- چه بسیار محراب که بر خاک گور شهیدان رشک می برد0

73- عمل به وظیفه کمترین چیزی است که باید از خویش توقع داشته باشیم0

74- هنر راستین ای بسا خلاف  واقعیت باشد اما عین حقیقت است 0

75- کاش محاسن دوستان را تا هستند بفهمیم و ارج نهیم0

76- خوشرویان خوش زبان کمتر دشمن دارند و بدخویان بد زبان ،کمتر دوست بدست می آورند0

77-آنکه درس گذشته را فراموش می کند ، چراغ آینده را خامئوش می کند0

78- دریغا که اغلب "طریق ماندن " در " مرکب دروغ " راندن است 0

79- در بازار تاریخ ،عبرت های گران را چه ارزان می فروشند0

80- هر گاه در شادی دیگران خندیدی سزاواری که در غم تو بگریند0

81- هر صاحب فضیلتی شهیدی زنده است0

82- کاش هر لحظه را با نگاهی تازه بیا غازیم !

83- اشک های آسمان مایه لبخند های زمین است

84 زندگی جزیره ای است محصور در دریای مرگ

85- فرزانگی را نسبتی دیرین با خلوت و سکوت است ، چنانکه جهالت را با غوغا و دعوا

86- فرزانگان، کودکان خرد مندند0

87- داوند در هر دلی جلوه ای داردو در دل شکسته ، جلوه ها

88- باران گواه محبت آسمان به زمین است و دریا گواه ارادت زمین به آسمان

89 شغلی که از آن خیری به دیگران نرسد ، شرافتمندانه نیست

90- چه خوب است عیب جویی خود و حسن جوی دیگران بودن

91- شگفتا ! "راه راست"را دشوارتر از پیچ و خم باطل می پنداریم

92 شاعران ، تا دریا را ننوشیده باشند،جویبار را نخواهند سرود0

93- عاقلان ، هر گز بهشت تن را به دوزخ روح نمی خرند0

ســــر سبز تـــــــــرین بهــــــــــار تقدیم تو باد                         آوای خوش هَزار تقدیم تو باد

گویند که لحظه ای است روئیدن عشق                        آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد

94- کافی نیست که دیگران را دوست بداریم ، بلکه باید چنان باشیم که دیگران هم ما را دوست بدارند0

95-بت ها ، غالبا از خاک زمینی ساخته می شوند که خداوند زیر پای آدمیان گسترده است0

 96- اغلب با پیروز مندان آشنا ییم و با شکست خوردگان نسبتی نداریم

97- با هزار دیوار و حصار هم نمی توان امنییتی برای دلهای بی ایمان پدید آورد0

98- مرگ و زندگی دو هم زاد جدایی نا پذیر اند0

99-اگر سعادتی را که با ماست یا به ما روی آورده است پاس نمی داریم ، از آن رو است که آنرا هنوز از دست ندادهدایم0

100- آنرا که در غیابش بد می گویی ، لااقل در حضورش تمجید مکن0

101- ستمگران فقط هنگامی در جای سزاوار خویش قرار می گیرند که واژگون شوند0

102- دنیا مرداری است که خوبان از آن میگریزند، متوسطان از آن نا پرهیزی می کنند و جاهلان بر سر آن می ستیزند

103- ما گاهی به خانه خدا می رویم و خدا همیشه در خانه ماست0

104- چه کوته بین انند آنان که می پندارند می توان همه چیز را با چشم سر دید

105- جوانان پند رایگان پیران را رایگان نمی پزیرند تا بعد ها از روز گار پند های گران گیرند

106- باگوش هوش می توان نغمه های آسمان را در ترانه های باران شنید0

107- اشنا ترین مردم به من ، خود منم که نمی دانم کیم0

108- کاش خویش را در ایئنه یگدیگر بیشتر و بهتر به بینیم0

109- از کجا می دانیم که رنج و اندوه ما مائده ایی از آسمان نیست0

110- گاه باید آسیب های این جهان را همچون سیب های باغ رضوان تناول کرد0

111- گل یقین آکنده از خار های شک است0

112- دل ما سازی است که سازنده اش آن را  بهتر می نوازد0

113- ساز دل شکسته اش بهتر می نوازد0

بشکن دل بینوای ما را ای عشق                   که این ساز شکسته اش خوش آواز تر است

 114-آنکه بحال او غبطه می خوریم ، چه بسا که بحال ما رشک میبرد !

115- شب تاب ستاره کوچکی است ، هم چنان نکه ستارگان شب تاب های بزرگند0

116- رود ها ابیات قصیده بلند دریا هستند0

117- زیبا ترین نقاشی عالم دل مهربانی است که در جسمی زیبا جا سازی شده است0

118- خوشا شکسته دلان که همسایگان خدایند0

119- رویا های شبانه ، بیداری های روزانه را تعبیر می کنند0

120- آنکه راز شبنمی را در یافت بادا که راز دریا را نیز بیابد0

هر چند که از ایئنه بی اشک تر است                    از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است

 121_-ترمیم بیشتر دیروز و تغییر بهتر فردا در گرو تفسیر بهتر امروز است-

122_ جهالت دو نشانه دار،پر حرفی و تک روی ( دیکتاتوری)

123- ستارگان ، نثر آسمان و خورشید و ماه شعر آنند.

124- رود ها ا  بیات قصیده بلند  دریا هستند.

125- زیبا ترن نقاشی عالم دلی مهر بان است که در جسمی زیبا جا سازی شده است.

126- ستار گان اسمان شعر منشور خدایند

127- چه بسیار که در جستجوی خویش از کنار نیک بختی می گذریم و آنرا نمی شناسیم.

128- چه کوته بینند آنان که میلاد را آغاز و مرگ را را سر انجام آدمی می دانند

129- گاه کناره گرفتن از مردم بهترین راه برای ماندن در منار آنان است

130- گناه مرضی است که درمان آن توبه است.

131- آیا لذت  جرم وگناه  به ذلت و پشیمانی و رسوایی می ارزد.

132- خوشا میانه روی که خوبیهای تند روی و کند روی را دارد و بدیهای هیچکدام را ندارد

133- اگر خوب سخن گفتی هنر است ، سکوتبجا شاهکار است.

133- باخود خواهی از خود می کاهیم و با دگر خواهی بر خود می افزاییم.

134- تنها خود را خواستن ، از خود کاستن است.

انکه غیب نمی داند عیب می جوید و می خروشد و خدا که غیب می بیند عیب می پوشد

135- حق در حستجوی کسانی است که صادقانه در جستجوی آنند.

136- برای داشتن آزادی ، نا چار باید برخی اشتباهات را تحمل کنیم.

137- نیاز مند ترین ِ چیز ها به تقویت (((((( روح )))))) است

138- رسیدن به کمال حتی اگر محال باشد ، ارزش کوشیدن دارد!

139- برای ایکه مجبور به اعتراف نشویم ، بهترین چاره گناه نکردن است.

140-  میدان ریاست جولانگاه شیطان ریا ست.

ساغر زمان ، سر شار از جرعه های تلخ امتحان است.

142- اگر زندگی برای توانگران شیرین تر از قند است طعم مرگ نیز تلخ تر از زهر است.

143- خردمند فرزند خرد مندی خویش است.

144- انکه جرئت نورزد به ماندن نیرزد.

145- برخی از فقیران مستحق فقراند ولی بسیاری از ثروت مندان سزاوار ثروت نیستند.

146- برتر از خطا اصرار در توجیه آن است.

147- زیباترین زیبایی ، خوشخویی است.

148- بسیاری از مردم همچون صفر ها هستند که در کنار ((یک ها)) معنا می یابند.

149- بسیاری از نوایغ ، درزندگانی مغضوب بوده اند و مردگان محبوب.

150- ما تز کتاب وجود دیگران بیشتر از جلد آن را نمی دانیم.

151- آدمی سیلی است که آن سوی ((بند)) نخواهد ماند.

152- به سوی آینده برویم مبادا که در گذشته دفن شویم.

153- چه تهیدست است انکه خلوتش خالی است.

154- نیاز ماهی به آب بیش از نیاز حاکمان به حکمت و تاریخ نیست.

155- که می گویند وقت طلا است ؟با وقت کم می توان طلای بسیار یافت ولی با طلای بسیار نمی توان وقت بدست آورد.

156- خجسته باد کتاب ! بزرگترین معجزه پیامبران و برترین دست آورد بشری .

157- حتی دلیل ضعیفان نیز در برابر زور مندان علیل منماید.

158- لختی خود را نیک بنگریم تا هنگامی که دیگرانمان می نگرند شرمنده نباشیم.

159- خوشا زندانی شدن در میان عالمان و بد است آزاد بودن رد بین جاهلان!

160- چه رنج بزرگی است کوچک ماندن.

161- سخن نغز آن است که وقتی سخن شناس می شنود بگوید ای کاش این سخن از آن من بود.

162- گنج خداوند در ویرانه دلهای شکسته نهان است.

163- قدرت ، سرابی است که بیشترین تشنه را دارد.

164- قران :ماندنی ترین ِکتابهای خواندنی است ( انانحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون )حجر 9

165- آدمی ، ساکن ترین ِسیاره و سیار ترین ساکنان است.

166- هر گز بد ترین حیوانات بدتراز مردمان بد و بهترین فرشتگان بهتر از مردمان خوب نیستند.

167- سالمترین دلها ، چه زود میشکند و چه زود التیام می یابد.

168- وجدان روح قوانین است .

169- وای بر آنان که قران ( این کتاب زندگی را بیشتر برای مردگان می خوانند.

170تکلم ملکوت در دل سکوتهای پاک و عمیق است

171- تیر تقدیر سپر نمی شناسد.

172- برای عوام ، تاریخ بگویید تکذیبتان می کنند ، افسانه بگویید تحسینتان می کنند.

 

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.

اسلایدر

دانلود فیلم